Functies

Een functie definiëren we als ‘dat wat een kind of jongere nodig heeft’. Die verschillende functies geven de inhoud aan de modules en bieden elementen om deze fijnmazig in te vullen. Binnen MFC-Bethanië werden acht functies gedefinieerd.

 

 

Definitie

Beeld-

vorming

Het in beeld brengen van kindfactoren in relatie tot gezinsfactoren, omgevingsfactoren en dit in alle lagen van de ontwikkeling en de ontwikkelingsdomeinen. De beeldvorming heeft een expliciet diagnostisch aspect, maar gaat verder omwille van het handelingsgericht karakter en de nood om antwoord te geven op de vraagstelling.

Begeleiden

Het inzetten van een aangehouden orthopedagogisch klimaat, dat ontwikkelingsstimulerend werkt voor de jongere en te werken naar een ‘herstel van het gewone leven’.

Ontwikkelen

Omschrijven hoe doelen gekoppeld zijn aan ontwikkelingsdomeinen voor een specifieke leeftijd.

Behandelen

Het doelmatig inzetten van (individuele) therapie of (groeps)programma’s om binnen een vastgestelde tijdspanne verandering te bereiken rond een welomschreven thema.

Trainen

Het doelmatige inzetten van een specifiek trainingsprogramma om een omschreven gedrag te veranderen.

Wonen

Het realiseren van een woon- en leefsituatie voor jongeren, die niet of nauwelijks kunnen terugvallen op een context.

Beschermen

Een leefklimaat van veiligheid en bescherming bieden voor jongeren in risicosituaties.

Evaluatie

Het intern systematisch evalueren van effecten van de interventies, bij aanvang tot aan het eindpunt.