Leefgroep Lousbeek en Ziller (volledig)

Er wordt gewerkt met een behandelcontract waardoor de opdracht en het perspectief van de jongens reeds bij de ingang van de opname centraal staat en er op elk moment een duidelijk en helder behandeldoel is. 
Er wordt getracht te bereiken dat jongeren na de behandeling gesterkt zijn om hun taken in de samenleving op te nemen. Het ervaringsgericht werken staat centraal in de dagelijkse werking. Via het opdoen van ervaringen leren de jongeren en hun ouders (context) zichzelf kennen en kan er bijgestuurd worden. Een afwisseling tussen actieve doe-activiteiten en ingebouwde reflectiemomenten wordt aangeboden. 
De voornaamste ontwikkelingstaken in de gewone maatschappij worden vooropgesteld en nadrukkelijk getraind zoals schoolse taken, omgang met leeftijdsgenoten en het vormen van een netwerk. De basis van het programma wordt gevormd door een faseprogramma dat bestaat uit zes fases. Elke fase wordt gekenmerkt door eigen ontwikkelingstaken die jongeren samen met hun gezin doorlopen en een vast ritueel om tot een volgende fase te komen. 
Het proces van de ouderbegeleiding wordt afgestemd op het faseprogramma in de leefgroepen (onder andere verzorgde deurcontacten, ervaringsgerichte ouder-kindactiviteiten, gezamenlijke overgangsrituelen en oudergesprekken).