Leefgroep Schakel en Zonzijde

In de leefgroep wordt zorgvuldig stilgestaan bij welk pedagogisch klimaat elk kind nodig heeft. Aan de hand van de analyse, observatieopdrachten en teambesprekingen stelt groepsleiding hun aanpak af en bij, afgestemd op de ontwikkelingsnoden van elk kind. 
Daarnaast vormt het fasesysteem een belangrijke basis van het leefgroepprogramma. Iedere fase wordt gekenmerkt door eigen ontwikkelingstaken waar het kind en het gezin voor staan. Naargelang de vorderingsstaat van de kinderen, krijgen ze meer verantwoordelijkheden en nieuwe uitdagingen. Het functioneren op school en het ontwikkelen van persoonlijke competenties buiten het centrum (hobby’s) worden eveneens gestimuleerd vanuit de leefgroep. 
Daarnaast wordt een nauwe samenwerking met de ouders nagestreefd. De transfer van de leefgroep naar de thuisomgeving en het bevorderen van de afstemming en verbinding tussen het kind en zijn context is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het kind. 
Afhankelijk van de krachten en noden van elke ouder worden verschillende vormen van ondersteuning ingezet: onder andere oudergesprekken, groepstraining, ouderparticipatie in de leefgroep, ouderavonden. 
Het doel van de behandeling is op de eerste plaats de kinderen op korte of middellange termijn terug in hun gezin te integreren. Indien dit niet mogelijk blijkt, zoeken we andere mogelijkheden (onder andere binnen de eigen context, pleeggezin of internaat), rekening houdend met de noden van het kind.