Methodiek

In Bethanië vertalen we problemen in een positieve, dragende en intentionele stimulering op alle ontwikkelingsdomeinen. Om de effecten hiervan vast te houden, loopt dit proces in volle verbinding met de ouders en/of andere betekenisvolle steunfiguren uit de context.

De problemen waarmee we in Bethanië geconfronteerd worden zijn doorgaans het gevolg van het samenspel tussen belastende kindfactoren en (traumatische) omstandigheden, al dan niet in combinatie met een verstoorde gezinscultuur. De verbinding ouder-kind is vaak kwetsbaar door herhaalde negatieve processen. Bij deze jongeren staat goed functioneren in het dagelijkse leven (schoolgaan, vrienden, zelfredzaamheid, zelfverantwoordelijkheid…) vaak onder zware druk.

Binnen een expliciet orthopedagogisch en therapeutisch kader, is er een divers aanbod van residentiële en/of ambulant/mobiele werkvormen mogelijk. Er is in de teams een grote verscheidenheid aan programma’s beschikbaar: Multi systemische therapie, Dialoogmodel, Attachment Based family therapy… Er worden voortdurend diverse modellen onderzocht op hun werkzame toepasbaarheid. Elk team verwerft hierover het eigenaarschap met het oog op vorming en verdere ontwikkeling.

De keuze voor een of andere module en/of werkvorm wordt van bij de aanmelding bepaald op basis van twee modellen: Empowerment en de visie van Circle of Courage.

Wil je meer weten?

Lees hier de volledige tekst