Methodiek (compleet)

In Bethanië vertalen we problemen in een positieve, dragende en intentionele stimulering op alle ontwikkelingsdomeinen. Om de effecten hiervan vast te houden, loopt dit proces in volle verbinding met de ouders en/of andere betekenisvolle steunfiguren uit de context.

De problemen waarmee we in Bethanië geconfronteerd worden zijn doorgaans het gevolg van het samenspel tussen belastende kindfactoren en (traumatische) omstandigheden, al dan niet in combinatie met een verstoorde gezinscultuur. De verbinding ouder-kind is vaak kwetsbaar door herhaalde negatieve processen. Bij deze jongeren staat goed functioneren in het dagelijkse leven (schoolgaan, vrienden, zelfredzaamheid, zelfverantwoordelijkheid…) vaak onder zware druk.

Binnen een expliciet orthopedagogisch en therapeutisch kader, is er een divers aanbod van residentiële en/of ambulant/mobiele werkvormen mogelijk.

Er is in de teams een grote verscheidenheid aan programma’s beschikbaar: Multi systemische therapie, Dialoogmodel, Attachment Based family therapy… Er worden voortdurend diverse modellen onderzocht op hun werkzame toepasbaarheid. Elk team verwerft hierover het eigenaarschap met het oog op vorming en verdere ontwikkeling.

De keuze voor een of andere module en/of werkvorm wordt van bij de aanmelding bepaald op basis van twee modellen: Empowerment en de visie van Circle of Courage.

Empowerment gaat over hoe gezinnen regie kunnen houden over hun eigen groei en ontwikkeling, aan de hand van vier principes: duurzaamheid, ontwikkeling, perspectief en autonomie bevorderend. Dit vertaalt zich in een streven naar de minst ingrijpende en de meest nabije zorg op maat. Participatief, open en met veel verbinding.

Circle of courage heeft als basisprincipes: belonging (een kind kan pas groeien als het ergens bijhoort), identiteit (elke persoon wil ruimte om eigenheid op te bouwen), competentie (mensen groeien vanuit het besef iets te kunnen) en wederkerigheid (zorg voor zichzelf en voor de andere en vice versa).

In onderstaand schema gezet, geeft het voorgaande meteen een heldere tool, waarbij een aanmelding vertaald wordt in een vraagstelling, die doorheen een ‘filter’ moet gehaald worden om tot een juiste afweging van module(s) te kunnen komen.  Bijkomend geven de 8 begrippen daarin een heldere en verstaanbare taal om met cliënten of verwijzers aan de slag te gaan. Een taal die goed kan dienen om een gezamenlijk en helder thema te vinden.