Therapeutisch en diagnostisch aanbod

Onderzoek en observatie

De eerste fase van de opname in het MFC is gericht op grondige diagnostiek van de kindfactoren die een rol spelen in de gedrags- en emotionele problemen. 
Voor dit domein is het team van individuele therapeuten, aangestuurd door de kinderpsychiaters, verantwoordelijk. Dit multidisciplinaire therapeutenteam staat in voor de diagnostische beeldvorming en waarborgt de speciale aandacht voor de problematiek van het kind en de weerslag hiervan in relatie tot de omgeving. 
Het therapeutenteam onderzoekt welke kindkenmerken, in termen van mogelijkheden en beperkingen, een rol spelen in het ontstaan en voorkomen van de huidige gedragsmoeilijkheden en symptomen. 
Expertise uit verschillende domeinen wordt hierbij samen met name uit de kinder- en jeugdpsychiatrie, de psychologie, logopedie, ergotherapie en psychomotoriek.

Binnen het Medisch Pedagogisch Instituut (MPI)van Bethanië gebeurt de diagnostiek vraaggestuurd en behandelgericht.

Soms gebeurt de diagnostiek niet standaard maar is dit afhankelijk van de ingezette module, specifiek vraaggestuurd en behandelgericht.

Behandeling

Op basis van de hogervernoemde onderzoeksgegevens en na toetsing aan de ruimere beeldvorming van het cliëntsysteem, organiseert dit team ook een behandelaanbod. 
De therapeutische behandeling wordt individueel of in groep aangeboden. Praten, doen en denken komen in gelijke mate aan bod. Er wordt naar gestreefd om het therapeutisch aanbod en het orthopedagogisch aanbod zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, onder meer door regelmatig teamoverleg. 
Een veelzijdig spectrum van therapeutische interventies kan worden ingezet.

Hieronder vindt u een korte uitleg over de mogelijke vormen van therapie. Deze verschillende soorten therapie zijn als verschillende ‘talen en verhalen’, aansluitend bij de groeimogelijkheden van het kind, de jongere en het gezin.