Doelgroep (volledig)

Bethanië werkt met kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen. Een voorwaarde is het beschikken over een goedkeuring van het VAPH, de subsidiërende instantie van Bethanië (Uitgezonderd de korte module KTB. Die is rechtstreeks toegankelijk met een PEC-aanvraag en zonder CRZ procedure!).

In principe richt Bethanië zich tot kinderen en jongeren met een normale begaafdheid (niet zozeer het IQ, maar vooral het functioneren van het kind of de jongere wordt hierbij als criterium gehanteerd). Uitzonderlijk is opname van een jongere met een licht mentale beperking mogelijk. Let wel, de mentale handicap moet altijd gepaard gaan met een gedragsstoornis.

De moeilijkheden zijn van die aard dat de ontwikkeling op één of meer domeinen niet meer vanzelfsprekend loopt. In die zin richten we ons niet enkel op de kinderen maar wordt er ook met de gezinnen, scholen en ruimere context intensief gewerkt.

Mogelijk blijkt in de loop van de begeleiding dat de marge van ontwikkeling toch te beperkt is om binnen een redelijke termijn resultaat te halen. We onderzoeken dan tijdig duurzame alternatieven voor een eenzijdig voortdurend residentieel verblijf (Partners in Parenting of reguliere Pleegzorg, trajecten in zelfstandigheid, vervolgzorg voor jongeren op de drempel +18, …). Dit doen we in samenspraak met de verwijzer en alle betrokkenen. Zo nodig proberen we een brede kring van ondersteuning in de context op te zetten, via Eigen Kracht Conferenties of Persoonlijke toekomstplanning. Onze bekommernis is dat een jongere altijd een kring van zorg rond zich heeft.

Tegenindicaties
Indien er sprake is van een onmiskenbare drugsproblematiek, een psychiatrische problematiek als belangrijkste basis voor de problemen en/of een verstandelijke beperking, zijn specifiekere voorzieningen meer aangewezen