Missie en opdracht (volledig)

Opvoeden doe je niet alleen

Wij geven hulp aan kinderen en jongeren in ernstige probleemsituaties.
Als Bethanië willen we kinderen/jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen en hun gezinnen een vraaggerichte en kwaliteitsvolle zorg bieden, ingebed en verankerd in de samenleving.
Daartoe leveren we maatwerk, waarbij het orthopedagogisch kader, met inbegrip van een therapeutisch en schools aanbod, richtinggevend is.
Wij bieden een menselijke en stimulerende omgeving, waarover zowel cliënten als medewerkers tevreden kunnen zijn. Onze taak - hulp aan kinderen/jongeren in probleemsituaties - is en blijft hierbij de kernopdracht.

Wij zetten het werk van bezielde stichters verder

Erkentelijk bouwen we verder op de fundamenten van de oorspronkelijke stichters, de zusters Dominicanessen van Bethanië en, voor de Tuimelaar, de heer en mevrouw Schollen. Deze innovatieve krachten inspireren nog steeds de inhoud, het engagement en de visie van Bethanië. Decennia geleden ontwikkelden deze stichters, elk op hun manier en in voeling met de lokale gemeenschap, originele en geëngageerde antwoorden op de toenmalige  maatschappelijke noden. Wij dragen grondslagen verder uit en vertalen ze met open geest in een steeds evoluerende (multiculturele) samenleving.

Groeikracht

We vertrekken vanuit de vraag van ouders en verwijzers en voeren een zorgvuldig multidisciplinair onderzoek. Het gaat weliswaar over kinderen/jongeren met problemen, maar ons vertrekpunt is steeds weer hun groeikracht.

Mogelijkheden en moeilijkheden

We kijken niet alleen naar moeilijkheden maar ook naar mogelijkheden; naar tekorten maar ook naar competenties. We trachten mensen en relaties te begrijpen in hun onderlinge en sociale verbindingen. We zoeken naar wegen om de verbindingen terug te versterken, werken aan een gunstiger opvoedingsklimaat en indien nodig, aan nieuwe perspectieven.

Ouders in de hoofdrol

Het gezin, de pedagogische context, is onze eerste cliënt. De samenwerking met het gezin beschouwen we als een dialoog waarbinnen zowel ouders als vakmensen die deskundigheid opbouwen die nodig is om ouders en kind terug in verbinding brengen en hun ontwikkeling te stimuleren. We bieden de kinderen/jongeren een stevig programma aan met vele diepgaande leef- en leerervaringen om hen op die manier te stimuleren opnieuw aan te sluiten bij hun normale ontwikkelingsstaken.

Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

Onze tussenkomsten gebeuren zo kort en intensief als mogelijk, zo lang en intensief als nodig. Opvoeding hoort zo dicht mogelijk bij het thuismilieu en door de ouders te gebeuren, zelfs als dit een moeilijk proces is. Dit vraagt een degelijke begeleiding van kinderen/jongeren, samen met een gericht coachen van hun ouders, zodanig dat een inschakeling in ruimere sociale verbanden mogelijk wordt/blijft.  Wanneer het thuis niet (meer) kan, bieden we tijdelijk een zinvol, harmonieus en stimulerend alternatief. Daarbij houden we de minst ingrijpende opvoedingssituatie voor ogen: zo dicht mogelijk bij de gewone ontwikkelingstaken van het dagelijkse leven. We bestendigen wat gewoon, goed en gezond is.

Met kennis van zaken

We hebben het over het omgaan met kinderen/jongeren met moeilijkheden. Dit vraagt zorgzaamheid, een bezielend engagement maar ook kennis van zaken. De modellen, programma’s, instrumenten die we gebruiken zijn zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd en getoetst op hun effectiviteit.

Levend leren

Op een rollende steen groeit geen mos. Zo ook willen wij onze werking in beweging houden. De lerende organisatie is ons streven. We werken met medewerkers die willen leren, zich ontwikkelen binnen en buiten de organisatie. In de organisatiecultuur kiezen we voor een evenwicht tussen enerzijds het behoud van het goede en anderzijds de noodzaak tot vernieuwing en verandering. In het brede veld van de jeugdhulpverlening markeren we ons als expertisecentrum en willen we toonaangevend zijn wat betreft de orthopedagogische en therapeutische kwaliteit die we ontwikkelen.

In harmonie met mens en omgeving

Orthopedagogie gaat over het herstellen van pedagogische relaties, over de harmonie tussen ouders en kind. In een breder kader streven we naar harmonie tussen kinderen en de samenleving, tussen mens en omgeving. Dit betekent dat de leefomgeving die we tijdelijk aan de kinderen/jongeren aanbieden, in alle facetten zo gezond, mooi en zuiver mogelijk moet zijn.