Leefgroepen en werkvormen

 

Cluster A

Cluster A ligt in Godsheide. Deze bestaat uit de leefgroepen Noorderlicht en Zuidwester. Noorderlicht staat in voor verblijf en begeleiding voor jongens en meisjes van 7 tot 12 jaar. Zuidwester staat in voor verblijf en begeleiding voor jongens van leeftijd tussen 12 tot 15 jaar. In beide groepen staat, binnen een stabiele en veilige omkadering, een individuele aanpak op maat van het kind en de context centraal.

 

Cluster B

Cluster B ligt in Genk. Deze bestaat uit week- en weekendgroep Lousbeek. De GES-werking van Lousbeek staat in voor verblijf en begeleiding voor adolescente jongens van 15 tot 21 jaar waarbij begeleiding op maat centraal staat. De GES+ werking van Lousbeek staat voor begeleiding voor jongens tot en met 25 jaar waarbij ‘samen als het kan, apart als nodig’ het uitgangspunt is. Ook hier streven we naar een begeleiding op maat.

 

Cluster C

Cluster C ligt in Godsheide. Deze bestaat uit de leefgroep Loft, de studiowerking en de deelwerking Kiezel.

Loft staat in voor observatie en behandeling voor meisjes van 13 tot 18 jaar. We brengen hun krachten en moeilijkheden in beeld en richten onze behandeling op het oefenen met andere gedragspatronen en het opdoen van corrigerende ervaringen.  Met de context zoeken we achter de betekenis van het gedrag en hoe men hierop kan afstemmen.

De studiowerking staat in voor het verblijf en de behandeling van jongvolwassenen tussen de 17 en 21 jaar. Binnen de studiowerking gaan we aan de slag met de doelen van jongeren, gericht op  het verstevigen van hun persoonlijke groei en hun zelfstandigheid.  Deze werking is een tussenstation naar een meer zelfstandig leven.

De laatste werking binnen cluster C is Kiezel. Twee begeleide studerende of werkende jongeren wonen samen op een studentenkot in Godsheide met drie niet-begeleide studenten. Deze vorm van begeleiden is een volgende tussenstap tussen het verblijven in een voorziening en op eigen benen staan.

 

Cluster D

Cluster D  ligt in Genk. Deze bestaat uit de leefgroepen Ziller en Uitkijk. UItkijk staat in voor observatie en behandeling voor jongens en meisjes met de leeftijd van 11 tot 14 jaar. Ziller staat in voor observatie en behandeling voor jongens van 14 tot 18 jaar. Het ‘samen zoeken, startend vanuit een sterk residentieel orthopedagogisch kader, op vraag en op maat van de jongere en het netwerk, om terug vooruit te kunnen, vertrekkend vanuit het principe zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’ staat hier centraal. 

 

Cluster E

Cluster E  ligt in Genk. Deze bestaat uit de leefgroepen Dennezicht en Zonzijde, die instaan voor de observatie en behandeling voor jongens/meisjes van leeftijd tussen 7 en 12 jaar waarbij zorg op maat en een individuele en warme aanpak van kind en context centraal staat. Dit alles in een stabiele en veilige omkadering.

 

Cluster F

Cluster F ligt in Godsheide. Deze bestaat uit de leefgroep Oostzijde en deelwerking Partners in Parenting. Oostzijde staat voor observatie en behandeling voor jongens en meisjes van leeftijd 3 tot 7 jaar, in een intensieve samenwerking met hun context. P&P staat voor het mogelijk maken van voltijdse, deeltijdse en speelgezintrajecten voor alle kinderen en jongeren van Bethanië via intensieve, orthopedagogische pleegzorg.

 

Cluster G

Cluster G ligt in Genk. Deze bestaat uit de week- en weekendgroep Dorpel, die samen instaan voor verblijf en begeleiding voor adolescente meisjes met de leeftijd van 13 tot 21 jaar. We gaan de unieke uitdaging aan om GES en GES+ meisjes samen begeleiding op maat te bieden daar waar kan, binnen een stevig onderbouwd orthopedagogisch klimaat. Begrippen als inclusie, participatie en zorg op maat staan hier centraal.

 

Leer- en arbeidscentrum en partners (Lab&P)

Het LAB&p ligt in Genk en richt zich op jongeren tussen 14 en 22 jaar. Zeer recent is ook een LAB&p werking voor kinderen jonger dan 14 jaar in Godsheide gestart.

Het doel is om jongeren, die geen aansluiting (meer) vinden bij het reguliere school-/opleidingscircuit, te brengen in een leer- en ervaringswereld vol van initiatief, samenwerking en zelfstandigheid. Zo kunnen ze (her)ontdekken wie ze zelf zijn en willen. Hierbij wordt het gevoel van zelfwaarde en talent hersteld en de noodzakelijke leer- en arbeidsattitude aangeleerd, waardoor ze ervaren waar kansen liggen en dit mogelijk een opstap kan zijn naar een eigen duurzaam opleidingstraject.  Ook blijft het wezenlijk belangrijk om de jongeren zo dicht mogelijk bij de samenleving te houden.

 

Weekend

Ons begeleidingsaanbod richt zich tot kinderen en jongeren waarbij de thema’s onveiligheid en/of onvoldoende ondersteuning binnen de context aanwezig zijn. Het aanbod laat zich opsplitsen in drie functies:  woonfunctie, ondersteuningsfunctie of tijdelijke ondersteuning in de vorm van een onderbreking van het gewone weekendritme van het kind/jongere. Naargelang de functie zijn er andere behoeften en accenten in begeleiding.

Op vlak van zorg zijn een aantal criteria richtinggevend: Stabiliteit door het hebben van een vaste plek, aandacht voor belonging en verbinding, het aanbieden van een veilig en warm klimaat waarin ritme en het gewone dagelijkse leven zoveel mogelijk een plaats krijgen met afstemming op het individueel handelingsplan.

Daarnaast blijft het belang van ontwikkelingskansen door weekendinvulling, inclusie, netwerking (o.a. clubs, hobby, P&P) belangrijk.

 

Weekend Noorderlicht ligt in Godsheide en richt tot de allerkleinsten en kinderen met een lagere schoolleeftijd (leeftijd 3-11 jaar) waarbij zorg, veiligheid en geborgenheid centraal staan. Er is focus op stimulering van ontwikkeling en het bieden van nabijheid en rust.

 

Weekend Lousbeek ligt in Godsheide en richt zich op de leeftijdsgroep van 9 tot 14 jaar. Hier wordt sterk aandacht geboden voor rust, zorg en het bieden van een veilig en voorspelbaar weekendklimaat.

 

Mobiel-ambulante werking

Binnen de mobiel-ambulante werking willen we begeleiding  en beeldvorming bieden aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (3-25 jaar) die vastlopen in hun ontwikkeling en een bemoeilijkte afstemming van en op hun context ervaren. Dit doen we aan huis, in de voorziening of op een plek die voor de cliënt wenselijk is en dit steeds in de regio Limburg.   Binnen onze 18- werking staan de hulpvragen van het kind/jongere en zijn context centraal, binnen onze 18+ werking ligt de focus op de hulpvraag van de jongvolwassene zelf. Een deel van onze wachtlijst is niet-rechtstreeks toegankelijk (NRTH 3-18 jaar), een deel is rechtstreeks toegankelijk (RTH 3-25 jaar).

Vanaf 01/09/2022 bedraagt de prijs € 5,64 per sessie van circa 1 uur.

 

P&P

Partners in Parenting is letterlijk te nemen: verschillende partners dragen de opvoeding en ontwikkeling van een kind. Wanneer voor kinderen of jongeren die in MFC Bethanië verblijven een voltijdse terugkeer naar huis niet mogelijk is, wordt er uitgekeken naar P&P-gezinnen die op maat van het kind/ jongere mee kunnen ondersteunen. We doen beroep op heel de samenleving om, in partnerschap met ouders en MFC Bethanië, kwetsbare kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden. Meer info op de website van P&P